or
PFMEA工作坊
本課程以掌握PFMEA中SOD評份方法,掌握行動優化級,並合理識別改進機會
學習FMEA七步分析法,學會規劃與準備、結構分析、功能分析、失效分析、風險分析、優化、結果檔化
收件人email:
寄件人姓名:
寄件人email:
PFMEA工作坊
適合對象:中階主管、專業人員、技術人員 

  • 學習FMEA七步分析法,學會規劃與準備、結構分析、功能分析、失效分析、風險分析、優化、結果檔化
  • 掌握PFMEA中SOD評份方法,掌握新全的AP(行動優化級),並合理識別改進的機會
  • 學會使用全新的FMEA表格 

一、FMEA簡介

     什麼是FMEA

      FMEA的歷史

      FMEA標準手冊的發展史

 

二、FMEA的變化

      主要變化

      目的和說明

      FMEA換版處理

      FMEA應用情況

 

三、FMEA的運用及實施

      FMEA的種類

      FMEA及其實施過程

      FMEA小組

      FMEA推進者

      FMEA在產品誕生過程中的應用

      FMEA時間節點

四、PFMEA詳細分析過程

五、DFMEA / PFMEA的聯繫 

  • *填寫報名表能讓開課單位更有效的處理您的資料,並優先處理您的需求!
  • 報名班別 
  • 報名人數   人
  • * 第1位報名者姓名 
  • ...................................................................................................................................................